Data Privacy Policy

Data Privacy Policy

HETTICH BENELUX BENELUX PRIVACYVERKLARING VOOR KLANTEN EN ZAKELIJKE PARTNERS

Inleiding
Bij Hettich Benelux nemen we privacy serieus. We zetten ons in voor de bescherming van persoonsgegevens en we houden ons daarbij aan de principes zoals uiteengezet in de Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG"). In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Hettich Benelux de persoonsgegevens van haar klanten en andere zakenpartners in de Europese Economische Ruimte (“EER”, bestaande uit de landen van de Europese Unie en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) verwerkt en beschermt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en hoe neemt u contact met ons op?
Deze privacyverklaring gaat over het verwerken van persoonsgegevens door Hettich Benelux Benelux B.V. als verwerkingsverantwoordelijke. Hettich Benelux is gevestigd in Geldermalsen aan de (4191 PC) Aaldor 9. U kunt de door Hettich Benelux aangestelde privacy officer tijdens kantooruren telefonisch bereiken via +31 88 221 99 00 of per e-mail via info@hettichbenelux.com.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom?
Hettich Benelux is een producent en distributeur van laboratoriumapparatuur. Wij verwerken persoonsgegevens van (de vertegenwoordigers van) onze bestaande klanten, potentiële klanten en zakelijke contacten. In alle gevallen zetten wij ons ervoor in om de persoonlijke gegevens van u als klant of als zakelijke contact te beschermen. Hieronder leggen wij uit hoe wij aan uw gegevens komen, welke gegevens wij specifiek verwerken en om welke reden en op welke grondslag wij dit doen.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
Wij kunnen uw persoonsgegevens uit de volgende bronnen verkrijgen:

 • wij krijgen de gegevens rechtstreeks van u, bijvoorbeeld op het moment dat u bij ons een offerte aanvraagt, goederen of diensten afneemt, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of zich abonneert op diensten die op onze website(s) worden aangeboden;
 • u geeft de gegevens zelf aan ons door als u contact met ons opneemt, waarbij we indien nodig een verslag van die correspondentie bewaren;
 • wij krijgen de gegevens van een bedrijf waar u in dienst bent, indien u werknemer van één van onze klanten, prospects of verkopers bent;
 • wij krijgen de gegevens tijdens netwerkevenementen en beurzen die wij hebben georganiseerd, gesponsord of bijgewoond;
 • wij halen de gegevens uit openbaar beschikbare bronnen (bijvoorbeeld de website van uw bedrijf of professionele sociale media en websites);
 • de gegevens zijn afkomstig vanaf uw apparaat of browser in geval van websitebezoek.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • naam (inclusief  titel);
 • geslacht
 • adres (zakelijk);
 • e-mailadres (zakelijk);
 • telefoonnummer (zakelijk);
 • functietitel en afdeling (zakelijk);
 • IP-adres.

Om welke reden en op welke grondslag verzamelen we uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

Onze wettelijke basis om dit te doen is:

Onze legitieme belangen om uw gegevens te verwerken zijn:

U onze producten of diensten te leveren of producten of diensten van u te ontvangen

Noodzakelijk voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst (zonder bepaalde persoonsgegevens kunnen wij deze overeenkomst niet met u aangaan) en/of het gerechtvaardigd belang van Hettich Benelux

Efficiënt voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen

Websitebeheer

Accountbeheer

Promoten van onze producten of diensten

Opzetten en beheren van onze (zakelijke) relatie

Noodzakelijk voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst (zonder bepaalde persoonsgegevens kunnen wij deze overeenkomst niet met u aangaan) en/of het gerechtvaardigd belang van Hettich Benelux en/of toestemming

Voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen

Accountbeheer

Uitoefenen van of verdedigen tegen juridische claims

Het kunnen verzenden van onze nieuwsbrief

Leren hoe onze/uw producten en diensten worden of kunnen worden gebruikt

Het gerechtvaardigd belang van Hettich Benelux

De markt begrijpen waarin wij/u actief zijn/bent

U per brief, telefoon, e-mail of via een andere vorm van elektronische communicatie informeren over onze producten, diensten en/of evenementen die voor u van belang kunnen zijn

Het gerechtvaardigd belang van Hettich Benelux

Onze goederen en diensten promoten

Informatie te geven of te verzamelen over uw interesses

Toestemming

Marketing

Personalisatie diensten

Voor nieuwbrieven of andere advertenties en/of kortingen of acties

 

De nieuwsbrief
Op de website van Hettich Benelux kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Op die manier blijft u onder meer op de hoogte van speciale voordeelacties en kunt u individuele kortingen ontvangen. Indien u zich voor de nieuwsbrief aanmeldt, registreren wij uw naam en e-mailadres. Bij aanmelding geeft u door uw naam en e-mailadres in te vullen en de betreffende knop aan te vinken uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van deze persoonsgegevens. Hettich Benelux bewaart uw naam en e-mailadres zolang u voor de nieuwsbrief ingeschreven staat. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?
Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden. In sommige gevallen worden persoonsgegevens van onze klanten en zakelijke contacten voor de volgende doeleinden met vertrouwde externe verkopers en/of zakelijke partners gedeeld.

Onze serviceproviders

We kunnen informatie over u delen met organisaties die een dienst aan ons leveren, met dien verstande dat zij de informatie vertrouwelijk zullen behandelen en zich houden aan de AVG en andere relevante wetten inzake gegevensbescherming. Het gaat dan om de volgende soorten dienstverleners:

 • (technische) ondersteuningsproviders die helpen met onze website en IT-infrastructuur;
 • externe softwareleveranciers, met inbegrip van leveranciers van 'software as a service'-oplossingen, waarbij de leverancier de relevante persoonsgegevens namens ons host;
 • professionele adviseurs zoals advocaten, belastingadviseurs, accountants en verzekeringsmakelaars;
 • leveranciers die ons helpen bij het genereren en verzamelen van beoordelingen met betrekking tot onze goederen en diensten;
 • onze reclame- en promotiebureaus en -consultants en de organisaties die door ons zijn geselecteerd om namens ons marketingcampagnes uit te voeren; en/of
 • leveranciers die ons helpen informatie effectief en veilig op te slaan, te verzamelen en te organiseren, zowel elektronisch als op papier, en voor marketingdoeleinden.

Fusies en overnames van bedrijven
Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan potentiële kopers en hun adviseurs, met inachtneming van de toepasselijke vertrouwelijkheidsverplichtingen, in het geval wij besluiten ons bedrijf geheel of gedeeltelijk te verkopen.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
Hettich Benelux heeft kantoren in Europa (meer specifiek in de Benelux, Frankrijk en Duitsland), in Zwitserland en in de Verenigde Staten. Voor wat betreft het uitwisselen van gegevens met onze vestiging in Zwitserland geldt dat de Europese Commissie ten aanzien van Zwitserland een adequaatheidsbesluit heeft genomen. Dit betekent dat de Europese Commissie heeft vastgesteld dat het gegevensbeschermingsniveau in Zwitserland vergelijkbaar is met dat van Europese landen, waar de AVG van toepassing is. De uitwisseling van gegevens met onze vestiging in de Verenigde Staten is gedekt door middel van Standard Contractual Clauses.

Uw rechten
De AVG geeft u bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder het recht om:

 • inzage te vragen in uw persoonlijke gegevens. Als u van dit recht gebruik maakt, kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en kunt u controleren of wij deze rechtmatig verwerken;
 • een rectificatie, correctie of bijwerking van de persoonlijke gegevens die we over u hebben aan te vragen. Zo kunt u onvolledige of onnauwkeurige informatie die wij over u hebben laten corrigeren;
 • om overdracht van door u verstrekte persoonlijke gegevens in een machinaal leesbaar formaat ("gegevensoverdraagbaarheid") te vragen, voor zover van toepassing in het kader van een zakelijke relatie. Dit stelt u in staat om ons te vragen om u, in een machinaal leesbaar formaat, persoonlijke gegevens te verstrekken die u aan ons hebt verstrekt voor overdracht aan een andere gegevensbeheerder;
 • om het wissen van persoonlijke gegevens te verzoeken. Op grond van dit recht kunt u ons vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze nog langer te verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder);
 • beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten (bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid of de reden voor de verwerking ervan vaststellen);
 • in bepaalde omstandigheden bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken. Dit recht kan van toepassing zijn wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de legitieme belangen van Hettich Benelux, zoals hierboven uitgelegd, of wanneer beslissingen over u uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering;
 • een door u gegeven toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken indien wij ons op uw toestemming hebben gebaseerd om uw persoonsgegevens te verwerken.Als u algemene vragen hebt of op enig moment besluit dat u één van uw rechten zoals hierboven uiteengezet wilt uitoefenen, neem dan contact op met onze privacy officer. Indien u ons een vraag of verzoek stuurt, zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen. Uw rechten zijn niet absoluut en zijn onderhevig aan verschillende voorwaarden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat wij op grond van wet- en regelgeving waaraan wij onderworpen zijn niet onverkort aan een verzoek gehoor kunnen geven. Indien dat het geval is, zullen wij dit uiteraard aan u uitleggen.

Bewaartermijn
Wij zien er zeer nauwkeurig op toe dat al uw gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd worden. We bewaren en verwerken uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld in verband met uw relatie met ons, tenzij we een wettelijk recht of wettelijke verplichting hebben om de gegevens langer te bewaren of de gegevens nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

Indienen klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Hettich Benelux kunt u contact opnemen via info@hettichbenelux.com. U heeft het recht om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen als u niet tevreden bent met hoe Hettich Benelux uw persoonsgegevens verwerkt en we uw verzoek of bezwaar niet naar tevredenheid konden afhandelen.

Wijzigingen
We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn van toepassing vanaf de ingangsdatum die in deze privacyverklaring wordt vermeld. De meest actuele versie van de privacyverklaring kunt u steeds terugvinden op onze website. Deze privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd in december 2023.